กลุ่มสมาชิก

กลุ่มสมาชิก

สมาคมหอการค้าญี่ปุ่น (Japanese Chamber of Commerce in Bangkok (JCCB) )
International Association for Protection of Industrial Property (AIPPI)
The Licensing Executive Society Japan (LES)
สมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย ( Intellectual Property Association of Thailand(IPAT) )
สมาคมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย (The Intellectual Property Promotion Association of Thailand )
สมาคมทนายความสิทธิบัตร ประเทศญี่ปุ่น (Japan Patent Attorney Association (JPAA) )
ASEAN Intellectual Property Association (ASEAN IPA)
สมาคมทนายความสิทธิบัตรแห่งเอเชีย Asian Patent Attorney Association ( APAA)
The International Trademark Association (INTA)