งานบริการ

งานบริการ

งานบริการ

วัตถุประสงค์งานของเราคือ สร้างความพึงพอใจในการให้บริการทางกฎหมายแก่ลุกความด้วยความจริงใจและมีประสิทธิภาพในมาตรฐานสากล โดยหัวใจของการให้บริการของเราคือการบรรลุผลสำเร็จทางธุรกิจตามความต้องการที่แท้จริงของลูกความ เราพร้อมให้บริการงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิบัตร
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
การตรวจสอบเครื่องหมายการค้า
การเรียกร้องการละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา
ลิขสิทธิ์
การอนุญาตให้ใช้สิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
การดูแลและคุ้มครองความลับทางการค้า
ข้อตกลงที่เป็นความลับ และประเด็นที่เกี่ยวข้อง