สถิติ มาเลเซีย

สถิติ มาเลเซีย

สถิติสิทธิบัตร

สถิติการยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์

สถิติการยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ตั้งแต่ปี พ.ศ.2529-พ.ศ.2551

จำนวน : คำขอ

ปี

จำนวนการยื่นคำขอจดทะเบียน

มาเลเซีย

ต่างชาติ
รวม
2529 – 2541
1,805
41,005
42,810
2542
218
5,621
5,842
2543
206
6,021
6,227
2544
271
5,663
5,934
2545
322
4,615
4,937
2546
376
4,686
5,062
2547
522
4,920
5,442
2548
522
5,764
6,286
2549
531
4,269
4,800
2550
670
1,702
2,372
2551
416
2,485
2,901
รวม
5,859
86,751
92,613

  
Source : Intellectual Property Coporation of Malaysia (MyIPO)