สถิติ ไทย

สถิติ ไทย

สถิติสิทธิบัตร

สถิติการยื่นคำขอจดทะเบียนและการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์
สถิติการยื่นคำขอจดทะเบียนและการจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
สถิติการยื่นคำขอจดทะเบียนและการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร
สถิติการยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตร แยกตามประเทศ

สถิติการยื่นคำขอจดทะเบียนและการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์

จำนวน : คำขอ

ปี

จำนวนการยื่นขอ
จำนวนการจดทะเบียน

ไทย

ต่างชาิติ
รวม

ไทย

ต่างชาิติ
รวม
2550
945
5,873
6,819
118
830
948
2549
1,040
5,221
6,261
118
1,003
1,121
2548
891
5,449
6,340
62
491
553
2547
819
4,554
5,373
57
659
716
2546
802
4,141
4,943
56
950
1,006
รวม
4,497
25,208
29,735
411
3,933
4,344
ที่มา :กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประเทศไทย

สถิติการยื่นคำขอจดทะเบียนและการจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

จำนวน : คำขอ

ปี

จำนวนการยื่นขอ
จำนวนการจดทะเบียน

ไทย

ต่างชาิติ
รวม

ไทย

ต่างชาิติ
รวม
2550
2,533
988
3,521
544
332
876
2549
2,524
1,036
3,560
450
307
757
2548
3,367
1,178
4,545
443
326
769
2547
2,609
960
3,569
810
518
1,328
2546
2,624
1,007
3,631
741
579
1,320
รวม
13,657
5,169
18,826
2,988
2,062
5,050
ที่มา :กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประเทศไทย

สถิติการยื่นคำขอจดทะเบียนและการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร

จำนวน : คำขอ

จำนวนการยื่นขอ
จำนวนการจดทะเบียน

ไทย

ต่างชาิติ
รวม

ไทย

ต่างชาิติ
รวม
2550
1,354
81
1,435
852
50
902
2549
1,968
94
2,062
750
41
791
2548
1,561
91
1,652
592
17
609
2547
1,390
64
1,454
364
28
392
2546
1,290
54
1,344
476
11
487
รวม
7,563
384
7,947
3,034
147
3,181
ที่มา :กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประเทศไทย

สถิติการยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตร แยกตามประเทศ

จำนวน : คำขอ

 

2550
2549
2548
2547
2546
รวม
รวมสิทธิบัตร
10,339
9,821
10,885
8,942
8,574
56,287
   ไทย
3,478
3,564
4,258
3,428
3,426
21,184
   สหรัฐ
1,623
1,473
1,625
1,429
1,359
8,775
   ญี่ปุ่น
2,269
2,019
2,150
1,762
1,631
1 1,364
   ยุโรป
2,411
2,107
1,789
1,419
1,401
14,243
    อาเซียน
38
46
117
122
59
451
   อื่น ๆ
520
612
946
782
698
4,270
1. การออกแบบ
3,521
3,560
4,545
3,569
3,631
22,063
   ไทย
2,533
2,524
3,367
2,609
2,624
16,o72
   สหรัฐ
141
173
159
164
264
1,099
   ญี่ปุ่น
408
447
468
379
304
2,284
   ยุโรป
329
295
341
199
267
1,603
    อาเซียน
13
18
27
29
11
120
   อื่น ๆ
97
103
183
189
161
885
2. การประดิษฐ์
6,818
6,261
6,340
5,373
4,943
34,224
   ไทย
945
1,040
891
819
802
5,112
   สหรัฐ
1,492
1,300
1,466
1,265
1,095
7,676
   ญี่ปุ่น
1,861
1,572
1,692
1,383
1,327
9,080
   ยุโรป
2,082
1,812
1.448
1,220
1,134
8,640
    อาเซียน
25
28
90
93
48
331
   อื่น ๆ
423
509
763
593
537
3,385
2.1 เคมี
3,875
3,486
3,009
2,798
2,610
18,254
   ไทย
349
378
203
216
223
1,562
   สหรัฐ
1,028
878
828
734
731
4,929
   ญี่ปุ่น
848
680
618
567
488
3,734
   ยุโรป
1,480
1,309
976
890
843
6,287
    อาเซียน
11
15
18
25
15
98
   อื่น ๆ
159
226
366
366
310
1,644
2.2 วิศวะ
1,619
1,556
2,567
1,906
1,294
10,031
   ไทย
341
394
483
363
354
2,249
   สหรัฐ
220
218
494
360
176
1,639
   ญี่ปุ่น
618
556
850
631
502
3,637
   ยุโรป
296
246
354
230
118
1,322
    อาเซียน
7
10
64
46
20
164
   อื่น ๆ
137
132
322
176
124
1,060
2.3 ฟิสิกซ์
1,324
1,219
764
769
1,039
5,939
   ไทย
255
268
205
240
225
1,341
   สหรัฐ
234
204
144
171
188
1,108
   ญี่ปุ่น
395
336
214
185
337
1,709
   ยุโรป
306
257
118
100
173
1,031
    อาเซียน
7
3
8
22
13
69
   อื่น ๆ
127
151
75
51
103
681
ที่มา :กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประเทศไทย