สถิติ เวียดนาม

สถิติ เวียดนาม

สถิติสิทธิบัตร

สถิติการยื่นคำขอเพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 – พ.ศ. 2550
สถิติการปกป้องคุ้มครองสิทธิบัตรการประดิษฐ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 – พ.ศ.2550

สถิติการยื่นคำขอเพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 – พ.ศ. 2550

จำนวน : คำขอ

ปี

จำนวนการยื่นขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์

เวียดนาม

ต่างชาติ
รวม
2524 – 2531
453
7
460
2532
53
18
71
2533
62
17
79
2534
39
25
64
2535
34
49
83
2536
33
194
227
2537
22
270
292
2538
23
659
682
2539
37
971
1,008
2540
30
1,234
1,264
2541
25
1,080
1,105
2542
35
1,107
1,142
2543
34
1,205
1,239
2544
52
1,234
1,286
2545
69
1,142
1,211
2546
78
1,072
1,150
2547
103
1,328
1,431
2548
180
1,767
1,947
2549
196
1,970
2,166
2550
219
2,641
2,860
รวม
1,777
(9.0%)
17,990
(91.0%)
19,767

 

 สถิติการปกป้องคุ้มครองสิทธิบัตรการประดิษฐ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 – พ.ศ.2550

จำนวน : คำขอ

ปี

จำนวนการคุ้มครองสิทธิบัตรการประดิษฐ์

เวียดนาม

ต่างชาติ
รวม
2524 – 2532
74
7
81
2533
11
3
14
2534
14
13
27
2535
19
16
35
2536
3
13
16
2537
5
14
19
2538
3
53
56
2539
4
58
62
2540
0
111
111
2541
5
343
348
2542
13
322
335
2543
10
620
630
2544
7
776
783
2545
9
734
743
2546
17
757
774
2547
22
676
698
2548
27
641
668
2549
44
625
669
2550
34
691
725
รวม
321
(4.7%)
6,473
(95.3%)
6,794

 

• ก่อนปี พ.ศ. 2532 การคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์ประกอบด้วยหนังสือรับรองสำหรับผู้สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และสิทธิบัตร

 ที่มา : สำนักงานทรัพย์สินอุตสาหกรรมแห่งชาติ ประเทศเวียดนาม (NOIP)